PONÚKANÉ PRODUKTY A SLUŽBY

Po vstupe Slovenska do štruktúr a širšieho konkurenčného prostredia trhu Európskej únie naliehavo vystúpila do popredia otázka adaptácie všetkých subjektov trhu na zmenené podmienky. Je zrejmé, že úspešnými môžu byť iba dostatočne a kvalitne pripravené subjekty, ktoré sú schopné konkurovať subjektom vyspelého trhu Európskej únie. Základom úspechu je poznanie tohto trhu a cieľavedomá príprava na budúcnosť v podobe spracovania kvalitnej stratégie rozvoja. Stratégia by pritom mala obsahovať rôzne alternatívy možného budúceho vývoja tak, aby subjekt bol schopný:

  • pružne reagovať na neustále zmeny v trhovom prostredí
  • operatívne využívať potenciálne príležitosti trhu a objektívne ohodnocovať ich riziká
  • neustále si posilňovať konkurenčnú pozíciu na trhu
  • zvyšovať finančnú výkonnosť a svoju hodnotu
  • optimalizovať interné procesy a systémy.

Z pohľadu trhových subjektov mimoriadne významnou je aj otázka financovania rôznych rozvojových zámerov. Možnými alternatívami získavania zdrojov je využitie pomoci v rámci jednotlivých programov a fondov Európskej únie, finančných mechanizmov ako aj úverových zdrojov komerčných bánk, medzinárodných inštitúcií a investorov.

Z uvedeného dôvodu si Vám naša spoločnosť dovoľuje ponúknuť nasledovné produkty a poradenské služby:

ANALYTICKÉ ŠTÚDIE A PROGNÓZY

STRATÉGIE

MARKETINGOVÉ KONCEPCIE

PODNIKATEĽSKÉ PLÁNY

FINANČNÉ PLÁNY

ANALÝZY NÁKLADOV A PRÍNOSOV

PROJEKTY REVITALIZÁCIE PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV

ŠTÚDIE USKUTOČNITEĽNOSTI INVESTIČNÝCH PROJEKTOV

PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, FINANČNÝCH MECHANIZMOV A MEDZINÁRODNÝCH INŠTITÚCIÍ

KONZULTAČNÉ SLUŽBY v oblasti využívania bankových produktov a služieb a spolupráce s ratingovými agentúrami

Obsahové a organizačné zabezpečenie ŠKOLENÍ, SEMINÁROV A KURZOV v oblasti strategického manažmentu, marketingu, tvorby podnikateľských plánov a projektov