ŠTÚDIE USKUTOČNITEĽNOSTI INVESTIČNÝCH PROJEKTOV

Štúdia uskutočniteľnosti je štandardne využívaná v predinvestičnej etape realizácie projektu. Cieľom jej spracovania je posúdiť projektový investičný zámer zo všetkých možných hľadísk (predovšetkým z technického, ekonomického a environmentálneho), identifikovať potenciálne alternatívy riešenia projektu, zhodnotiť ich uskutočniteľnosť a vytvoriť tak kvalifikovaný podklad pre rozhodovanie o výbere najoptimálnejšej alternatívy riešenia projektu.

Pri spracovaní štúdie uskutočniteľnosti investičného zámeru ponúkame:

 • podrobnú analýzu východísk a predpokladov realizácie projektu (sociálno-ekonomický, legislatívny a environmentálny kontext)
 • analýzu súčasnej situácie a očakávaného vývoja relevantného segmentu trhu a jeho štruktúry predovšetkým z pohľadu súčasnej a očakávanej ponuky a dopytu po tovaroch, či službách s prihliadnutím na regionálne aspekty trhu a očakávania cieľových skupín
 • analýzu postavenia investora a jeho konkurenčnej pozície na príslušnom trhu a možností zvýšenia výkonnosti a konkurenčnej schopnosti vo vzťahu k zámeru projektu
 • predstavenie zdôvodnenia projektu, jeho cieľov a očakávaných požiadaviek riešenia
 • identifikáciu alternatív možného riešenia
 • analýzu technických, technologických a environmentálnych aspektov projektu
 • vyhodnotenie alternatívnych riešení a výber vhodnej projektovej alternatívy
 • popis realizácie projektu – špecifikácia potrebných aktivít, projektového tímu zloženého z relevantných odborníkov majúcich väzbu na vecné zameranie projektu v danej oblasti, vhodnej časovej a finančnej štruktúry realizácie projektu
 • analýzu nákladov a prínosov projektu:
  • finančná analýza – hodnotenie finančnej ziskovosti investície, určenie príspevku v prípade projektov spolufinancovaných z fondov Európskej únie, resp. iných donorov, overenie finančnej trvalej udržateľnosti projektu
  • ekonomická analýza – určenie ekonomickej čistej súčasnej hodnoty (ENPV), miery ekonomickej návratnosti (ERR), pomeru výnosy/náklady (B/C)
  • analýza citlivosti a rizík
  • hodnotenie udržateľnosti projektu
 • hodnotenie environmentálnych dopadov realizácie projektu.