PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, FINANČNÝCH MECHANIZMOV A MEDZINÁRODNÝCH INŠTITÚCIÍ

Vysoko aktuálnou a pre rôzne podnikateľské subjekty, obce, mestá, samosprávne kraje, ale i neziskové organizácie, združenia a asociácie aj mimoriadne príťažlivou je otázka financovania ich rozvojových zámerov a cieľov. Po vstupe SR do Európskej únie sa našim subjektom vytvorili nové možnosti využívania zdrojov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu Európskej únie, ale i z finančných mechanizmov (napríklad Nórska, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska) a z rôznych medzinárodných inštitúcií. Predpokladom je však spracovanie a predloženie vysoko kvalitného projektu, ktorý svojou myšlienkou, cieľmi, prínosmi a jedinečnosťou získa pozornosť donora a presvedčí ho o zmysluplnosti jeho financovania, o efektívnosti a jeho dosahu na definované oblasti rozvoja.

V tejto súvislosti spoločnosť FINSTRACO, s.r.o., ponúka svojim súčasným i potenciálnym klientom jednak samotné spracovanie projektov, ale aj poradenské služby súvisiace s touto činnosťou, ktorých ťažiskom je:

 • ponuka informácií o aktuálnych možnostiach získania finančných zdrojov z fondov EÚ, finančných mechanizmov a medzinárodných inštitúcií
 • posúdenie vhodnosti podnikateľského zámeru podľa podmienok stanovených v príslušnom programe/grantovej schéme z hľadiska cieľov, kritérií oprávnenosti žiadateľa, partnerstva, aktivít a oprávnených nákladov
 • spracovanie žiadosti o spolufinancovanie projektu spojené so špecifikáciou požiadaviek na podkladové informácie nevyhnutné pre spracovanie dokumentácie žiadosti, zadefinovanie sprievodnej dokumentácie a príloh
 • adekvátne stanovenie projektového zámeru, celkových a špecifických cieľov a vymedzenie cieľových segmentov projektu
 • správne načasovanie a zadefinovanie jednotlivých aktivít projektu
 • správne zadefinovanie merateľných výstupov projektu a ich dopadov na cieľový segment
 • poradenstvo v oblasti spolufinancovania a tvorby efektívneho rozpočtu projektu
 • tvorba matice logického rámca
 • poradenstvo a zároveň samotné vypracovanie podnikateľského plánu (spravidla v prípade investičných projektov)
 • posúdenie už vypracovaných návrhov projektov
 • odborná pomoc pri vytváraní partnerstiev
 • odborná pomoc pri implementácii projektov a ich administrácii
 • hodnotenie a monitoring projektov
 • evaluácia projektov a programov