ANALÝZY NÁKLADOV A PRÍNOSOV

Kvalifikované východisko v rozhodovacom procese o realizácii investičných projektov a ich financovania z vlastných zdrojov, prostredníctvom komerčných úverov, resp. nenávratných príspevkov z fondov Európskej únie, predstavuje analýza nákladov a prínosov projektu (CBA). Popri kvantifikácii finančných efektov investície z pohľadu investora, CBA hodnotí investičný projekt aj pre potreby overenia pozitívnej spoločenskej hodnoty jeho realizácie, teda celospoločenských sociálno – ekonomických prínosov a tiež z hľadiska overenia udržateľnosti výsledkov projektu.

Analýzu nákladov a prínosov projektu realizuje spoločnosť FINSTRACO, s.r.o., prostredníctvom analýzy diskontovaných peňažných tokov s využitím prírastkovej metódy kvantifikujúcej rozdiely v nákladoch a výnosoch medzi alternatívou bez realizácie projektu a alternatívou s realizáciou projektu.

Ako štandardnú súčasť analýzy nákladov a prínosov investičného projektu ponúka spoločnosť FINSTRACO, s.r.o., spracovanie:

  • finančnej analýzy, ktorej výsledkom je stanovenie finančnej čistej súčasnej hodnoty (FNPV) a miery finančnej návratnosti investície (FRR), čím je preukazovaná finančná výkonnosť projektu vyjadrujúca schopnosť čistých výnosov projektu pokryť investičné výdavky. V rámci finančnej analýzy je skúmaná aj finančná udržateľnosť projektu počas stanoveného referenčného obdobia
  • ekonomickej analýzy, ktorej výsledkom je preukázanie priaznivej sociálnej hodnoty projektu prostredníctvom stanovenia ukazovateľov ekonomickej čistej súčasnej hodnoty (ENPV), miery ekonomickej návratnosti investície (ERR) a tiež pomeru výnosov a nákladov projektu (B/C). Pri spracovaní ekonomickej analýzy sú zohľadňované aj netrhové vplyvy a ich vyjadrenie ocenené v peňažnej hodnote
  • analýzy citlivosti zameranej na špecifikáciu kritických vstupných premenných projektu, ktorých zmena ovplyvní hlavné ukazovatele projektu finančnej a ekonomickej analýzy a tým jeho celkovú finančnú a ekonomickú výkonnosť a na určenie veľkosti zmeny uvedených premenných, ktorá môže spôsobiť stratu sociálno-ekonomickej opodstatnenosti realizácie projektu
  • analýzy rizík, ktorá skúma riziko zmeny špecifikovaných kritických premenných a tiež riziko zmeny výsledkov finančnej a ekonomickej analýzy z pohľadu identifikácie nežiaducich vplyvov, ich popisu, závažnosti vplyvu, pravdepodobnosti výskytu a možností eliminácie.