FINANČNÉ PLÁNY

Tak ako pretransformovanie myšlienky do podoby podnikateľského zámeru nie je jednoduchou a rýchlou záležitosťou, tak aj tvorba finančného vyjadrenia tohto zámeru si vyžaduje svoj čas a predovšetkým vysokú odbornosť a praktické skúsenosti. Spoločnosť FINSTRACO, s.r.o., okrem vecného spracovania podnikateľského plánu ponúka právnickým i fyzickým osobám aj vypracovanie krátko-, stredno- a dlhodobých projekcií súvahy, výsledovky a cash flow, ktoré v hodnotovej podobe odzrkadľujú podnikateľský zámer a jeho ciele. Vypracovaniu týchto projekcií spravidla predchádza pomerne podrobná (v závislosti od požiadavky klienta) analýza finančnej výkonnosti mapujúca východiskovú finančnú situáciu daného subjektu a jeho podiel na trhu. Táto analýza predstavuje zároveň odrazový mostík pre tvorbu finančných projekcií. Neoddeliteľnou súčasťou finančného plánu je stanovenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (tzv. KPI) a prepočet návratnosti kapitálu, ktoré sú ťažiskovými pri hodnotení investičnej príležitosti zo strany potenciálneho investora (komerčnej banky, medzinárodnej inštitúcie alebo súkromného investora).

Popri spracovaní samotného finančného plánu súčasťou ponuky produktov a služieb našej spoločnosti je aj poradenská činnosť pri získavaní úverových zdrojov z bánk, medzinárodných inštitúcií, investičných spoločností a fondov.