PODNIKATEĽSKÉ PLÁNY

Niet pochýb o tom, že jedným z ťažiskových nástrojov determinujúcich úspešné pôsobenie akéhokoľvek podnikateľského subjektu na trhu je komplexný, logicky previazaný a vhodne štruktúrovaný podnikateľský plán. Je zrejmé, že vypracovanie takéhoto plánu nie je možné zvládnuť z večera do rána, ale väčšinou si vyžaduje odbornú pomoc zo strany poradcu, resp. špecializovanej poradenskej firmy, ktorá na profesionálnej úrovni dokáže pripraviť taký podnikateľský plán, ktorý sa pre daný subjekt stane kľúčovým nástrojom jeho rozvoja a implementácie stratégie, ale aj systému riadenia, plánovania, prezentácie a v konečnom dôsledku jeho naplnenie prispeje k posilneniu konkurenčnej pozície daného subjektu na trhu.

Spoločnosť FINSTRACO, s.r.o., je aj v tomto smere pripravená poskytnúť záujemcom z radov rôznych segmentov podnikateľských subjektov svoje vysoko profesionálne služby. Jej odborníci poradia pri príprave podnikateľského plánu, pri sústredení podkladových informácií a materiálov a následne vypracujú, samozrejme v úzkej spolupráci s klientom, kvalitný, realistický a dôveryhodný podnikateľský plán spravidla ťažiskovo pozostávajúci:

  • zo stručného zhrnutia podnikateľského zámeru (manažérske zhrnutie)
  • z charakteristiky základných informácií o danom subjekte
  • z charakteristiky manažmentu a personálu subjektu, systému jeho organizácie a riadenia
  • zo SWOT analýzy daného subjektu
  • zo samotnej charakteristiky podnikateľského zámeru, cieľov, výstupov a ich dopadov
  • zo špecifikovania výrobného plánu
  • z definovania marketingového plánu vrátane analýzy konkurencie a prieskumu trhu
  • z definovania finančného plánu a analýzy rizík.

Takto spracovaný plán môže podnikateľský subjekt efektívne využiť nielen ako interný riadiaci nástroj, ale zároveň ako prostriedok na získanie cudzieho kapitálu (napr. úverových zdrojov z komerčnej banky, prípadne medzinárodnej inštitúcie, alebo nenávratnej pomoci z verejných zdrojov), v prípade, že o ňom uvažuje. Podnikateľský plán musí presvedčiť poskytovateľa kapitálu o svojej efektívnosti, zmysluplnosti a návratnosti vložených finančných zdrojov.