REFERENCIE

Spoločnosť od svojho vzniku v roku 2002 realizovala širokú škálu projektov v oblastiach svojho podnikania pre mnohých klientov. K ťažiskovým patria:

Budúcnosť v podnikaní, o.z., Bratislava

DARUTIL, s.r.o., Dunajská Streda

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach – Katedra ekonomických teórií

EUROTARGET, s.r.o., Bratislava

GRUNT, a.s., Bratislava

HOLIDAY VILLAGE s. r. o., Boldog

HORSONA, s.r.o., Trnava

Hotel Delfín, s. r. o., Senec

Hotel Zelený dvor, s. r. o., Senec

JAV–AKC, spoločnosť s ručením obmedzeným, Vlčany

Košický samosprávny kraj – Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia, Referát regionálneho rozvoja a plánovania, Košice

LUMAX, s. r. o., Senec

Mestská časť Bratislava – Jarovce

Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice

Miestna akčná skupina Vodný raj – Aquaparadiso – Víziparadicsom, Malé Dvorníky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava – Agentúra na podporu regionálneho rozvoja

NOVART, s.r.o., Bratislava

Obec Borová

Obec Dolný Chotár

Obec Horná Potôň

Obec Hubina

Osada DALLAS, spol. s r. o., Kľačno

Slovenské hemofilické združenie, Bratislava

TATRA REAL, a.s., Bratislava

TRANSFER Slovensko, spol. s r. o., Bratislava

ZDRUŽENIE OBCÍ HORNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE SO SÍDLOM V ŠAMORÍNE, Šamorín

V období rokov 2012 – 2016 sa experti spoločnosti v rámci subdodávateľských zmlúv podieľali na spracovaní viacerých veľkých i malých projektov v oblasti dopravy (štúdie uskutočniteľnosti, analýzy nákladov a prínosov, dokumentácie k žiadostiam o potvrdenie pomoci a k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok z OP Doprava) pre klientov:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK)