MARKETINGOVÉ KONCEPCIE

Význam marketingu, ako základného nástroja zameraného na podporu stabilizácie a rastu klientskej bázy podnikateľského subjektu a dlhodobú spokojnosť jeho klientov, ktorá determinuje úspešný predaj v zostrujúcom sa konkurenčnom prostredí, neustále vzrastá. Cieľavedomá koordinácia marketingových aktivít je nevyhnutným predpokladom rastu konkurenčnej pozície úspešných spoločností.

Kvalifikovaní experti našej spoločnosti s dlhoročnou praxou v oblasti marketingu sú pripravení poradiť Vám pri špecifikácii funkcionality a optimalizácii organizačného zabezpečenia marketingu exkluzívne pre Vašu firmu, ale tiež pri spracovaní CRM stratégií, na mieru šitých komplexných marketingových koncepcií a ich následnej implementácii v rámci nasledovných oblastí:

 • marketingové stratégie a marketingové plány, vrátane poradenstva pri ich implementácii
 • prieskumy a výskumy trhu
 • analýzy externého prostredia s ťažiskom na makroekonomickú, sociálnu a legislatívnu oblasť
 • analýzy konkurenčného prostredia v danom odvetví
 • špecifikácie cieľových segmentov klientov
 • koncepcie riadenia vzťahov so zákazníkmi a budovania vzťahového manažmentu s cieľom zvýšiť spokojnosť, lojalitu a retenciu klientov
 • špecifikácie skupín produktov a služieb pre jednotlivé segmenty klientov
 • analýzy produktového portfólia z hľadiska efektívnosti a výnosovosti, návrhy jeho optimalizácie
 • koncepcie cenovej politiky a návrhy metodiky oceňovania produktov
 • koncepcie riadenia distribučnej siete a návrhy jej optimalizácie
 • analýzy predajnej výkonnosti
 • koncepcie propagácie firmy, vrátane externej a internej komunikácie.

Pre obce, mestá a samosprávne kraje ponúkame poradenské a vzdelávacie aktivity a vypracovanie koncepcií zameraných na komplexný marketing územia a samosprávy, resp. jeho parciálne bloky, v nadväznosti na potreby klienta, ktoré sú zväčša vecne štruktúrované podľa nasledovných modulov:

 • podstata a význam marketingu – marketing všeobecne, marketing služieb a jeho špecifiká v regionálnych samosprávach, nástroje a aktivity marketingu, využitie a ciele marketingu v regionálnych samosprávach
 • marketingové plánovanie – marketingový plán a jeho väzba na stratégiu rozvoja regiónu, východiskový marketingový audit (PESTLE analýza a interná analýza), SWOT analýza, stanovenie marketingových cieľov, plánovanie aktivít zabezpečujúcich splnenie cieľov, rozpočet marketingového plánu, kontrola plnenia marketingového plánu
 • marketingový informačný systém – zber dát a informácií, analýza dát a informácií, využitie informácií v práci s klientom
 • marketingový výskum v regióne – ciele marketingového výskumu, metódy a nástroje marketingového výskumu, rozpočet marketingového výskumu
 • segmentácia trhu – cieľové segmenty regionálneho trhu, rozdelenie trhu diferencované podľa potrieb jednotlivých segmentov
 • marketingový mix pre dané územie – koordinácia marketingových nástrojov pre dosiahnutie stanovených cieľov v jednotlivých segmentoch, ponuka, kvalita a rozsah služieb samospráv, distribučné cesty, cenové aspekty, ľudské zdroje a inštitucionalizácia marketingu samospráv, propagácia a komunikácia.