PROJEKTY REVITALIZÁCIE PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV

„Dá sa ešte môj podnik zachrániť?“ „Je možné obnoviť výkonnosť nášho podniku a opätovne získať stratené pozície?“ „Ako zmeniť charakter firmy, aby sa zvýšila jej hodnota a konkurencieschopnosť?“ – To sú otázky, ktoré si už dlhšie obdobie kladú mnohí predstavitelia slovenských podnikateľských subjektov z rôznych sfér hospodárskej činnosti. Naša spoločnosť im v podobe projektov revitalizácie podnikov prináša účinné riešenie, ktoré nielenže dáva odpoveď na uvedené otázky, ale zároveň dáva recept ako postupovať, čo riešiť ako prvoradé a čo ako druhé v poradí, aké zmeny je nevyhnutné zrealizovať a predovšetkým akým spôsobom ich úspešne implementovať. Každý projekt revitalizácie je pritom jedinečný, na mieru šitý pre potreby konkrétneho klienta.

Pre lepšiu orientáciu uvádzame, že projekt revitalizácie vypracovaný našimi odborníkmi zvyčajne pokrýva nasledovné problémové okruhy:

 • analyzuje východiskovú strategickú situáciu a pozíciu firmy, pričom dôraz sa kladie na stanovenie príčin ťažkostí firmy a rozsah problémov; súčasťou analýzy je:
  • analýza prostredia a očakávaný vývoj
  • analýza odvetvia a očakávaný vývoj
  • analýza konkurencie a očakávaný vývoj
  • analýza interného prostredia firmy
  • SWOT analýza
  • výber kľúčových problémov (cca 5-7) a ich dôsledná komunikácia vo firme
 • definuje poslanie a víziu firmy
 • definuje projekt reštrukturalizácie zameraný na konsolidáciu firmy spravidla pozostávajúci z operatívnej (t. j. realizácia nevyhnutných zmien v podobe riešení prinášajúcich rýchly efekt), taktickej (postupná štandardizácia podnikových procesov a systémov realizovateľných v horizonte 1-2 rokov) a strategickej (to znamená realizácia vecne a časovo náročnejších systémových zmien) reštrukturalizácie
 • stanovuje dlhodobú stratégia rozvoja firmy (strategické ciele, marketingová stratégia, stratégia interných systémov a procesov, finančná stratégia).