ANALYTICKÉ ŠTÚDIE A PROGNÓZY

Dlhoročné teoretické i praktické skúsenosti našich odborníkov s vypracovaním analytických štúdií a prognóz sú zárukou ich vysoko kvalitného spracovania na mieru šitého požiadavkám konkrétneho klienta. Využiteľnosť týchto štúdií je nesporná pri prijímaní významných strategických rozhodnutí zo strany manažmentu podniku alebo regionálnych autorít a pri tvorbe dlhodobých podnikateľských stratégií, resp. programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí, miest a samosprávnych krajov.

Keďže žiaden subjekt nemôže na trhu úspešne fungovať bez toho, aby aspoň čiastočne poznal vývojové tendencie a smery, majú analytické štúdie a prognózy svoje stabilné miesto v ponuke produktov a služieb našej spoločnosti. Konkrétne sú zamerané na oblasť:

  • makroekonomického vývoja SR a svetovej ekonomiky – tieto štúdie spravidla hodnotia vývoj ťažiskových centier svetovej ekonomiky z pohľadu nimi vykazovaných makroekonomických indikátorov; ďalej vývoj na finančných trhoch; identifikujú zmeny a riziká sprevádzajúce vývoj svetovej ekonomiky; predikujú vývoj kľúčových makroekonomických ukazovateľov zvyčajne v jednoročnom časovom horizonte (v závislosti od požiadavky klienta aj v dlhšom časovom období); celkovo naznačujú tendencie vo vývoji svetovej ekonomiky a ich dopad na vývoj ekonomiky SR; z pohľadu SR štúdie analyzujú vývoj makroekonomických ukazovateľov vrátane vývoja na finančnom trhu a v bankovom sektore, ich súčasťou je predikcia vývoja na budúce (i viacročné) obdobie a jej determinanty
  • vývoja jednotlivých odvetví hospodárstva – odvetvové štúdie zvyčajne zahŕňajú vývojové trendy na svetovom trhu v rámci príslušného odvetvia; ďalej hodnotenie súčasnej situácie a perspektívy budúceho vývoja daného odvetvia v SR, konkurenčné postavenie výrobcov, atraktívnosť a rizikovosť príslušného odvetvia z pohľadu alokácie kapitálu.
    V závislosti od požiadavky klienta naši odborníci na profesionálnej úrovni vypracujú štúdiu pokrývajúcu všetky alebo len parciálne odvetvia národného hospodárstva; rozsah a štruktúra štúdií je taktiež flexibilná.
  • sociálno-ekonomického rozvoja jednotlivých regiónov – regionálne štúdie spravidla obsahujú sociálno-ekonomickú charakteristiku daného regiónu, jeho výkonnosť, charakteristiku ťažiskových odvetví, štruktúru podnikateľského sektora, významné subjekty, rozsah investícií, perspektívy rozvoja daného regiónu.
    V závislosti od požiadavky konkrétneho klienta regionálne štúdie môžu zahŕňať aj podrobnú analýzu konkurenčného prostredia v rámci príslušného odvetvia alebo sektora.