PROFIL SPOLOČNOSTI

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť FINSTRACO, s.r.o., bola založená v roku 2002 skupinou renomovaných odborníkov s dlhoročnými praktickými a riadiacimi skúsenosťami v oblasti strategického manažmentu, komerčného bankovníctva a ekonomického výskumu. Sme progresívnou a flexibilnou spoločnosťou, ktorá dlhodobo úspešne pôsobí na trhu poradenských služieb a zabezpečuje kvalifikované uspokojovanie potrieb, požiadaviek a očakávaní klientov.

K cieľovým segmentom klientov spoločnosti FINSTRACO, s.r.o., patria:

  • štátny sektor
  • samosprávne subjekty
  • podnikateľské subjekty
  • záujmové združenia a mimovládne organizácie.

Našim klientom ponúkame kvalitné kreatívne služby zamerané na oblasť strategického manažmentu, tvorby podnikateľských koncepcií a projektového financovania, vrátane konkrétnych praktických návrhov riešení a technickej asistencie pri implementácii projektov, ktoré prispejú k ich rozvoju a dlhodobej úspešnosti na globalizujúcom sa trhu.

K uznávaným hodnotám našej spoločnosti patrí:

  • profesionalita založená na zodpovednom prístupe k podnikaniu, na erudovanom prístupe ku klientom a k obchodným partnerom, budovaná na báze zodpovednosti za uspokojujúce výsledky, vzájomnej dôvery, etiky, transparentnosti, čestnosti, úcty a snahy o dlhodobé partnerstvo
  • vysoká kvalita v každej našej činnosti vychádzajúca z odbornosti, z praxou overených skúseností, z neustáleho zlepšovania sa a vzdelávania a z angažovanosti našich spokojných, lojálnych a diskrétnych zamestnancov orientovaných na dosahovanie požadovaných výsledkov
  • neustále zlepšovanie a inovatívny prístup k riešeniu individuálnych potrieb a očakávaní našich klientov založený na našej ambicióznosti, na tímovej práci, na flexibilite a otvorenosti novým myšlienkam a výzvam, na kreatívnosti, na inovačných zručnostiach, na efektívnych riešeniach a na schopnosti preniknúť do problémov a súvislostí, ktorý kreuje jedinečnú pridanú hodnotu pre našich klientov.

VÍZIA NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Chceme byť dlhodobo úspešnou, rozvíjajúcou sa a dynamickou spoločnosťou s adekvátnou spoločenskou zodpovednosťou, ktorá poskytuje kvalifikované poradenské služby v oblasti strategického a projektového manažmentu a podpory financovania rozvojových projektov pre svojich klientov a tým prispieva k ich dynamickému rozvoju a dlhodobej prosperite.