STRATÉGIE

Dnešné globalizujúce sa prostredie charakterizované dynamickým rastom konkurencie čoraz intenzívnejšie potvrdzuje pravdivosť výroku „Kto nemá vlastný cieľ, automaticky napĺňa ciele iných“. Preto je jedným z kľúčových faktorov dlhodobej prosperity a úspešnosti každého subjektu ekonomiky cieľavedomý a systémový prístup k riadeniu vlastných aktivít, väzba na požiadavky trhu a pripravenosť pružnej reakcie na zmeny prostredia. Vhodným nástrojom pre splnenie tejto podmienky je kvalitný strategický plán daného subjektu v podobe stratégie dlhodobého rozvoja a jeho úspešná implementácia.

Kvalifikovaní odborníci našej spoločnosti majúci dlhoročné skúsenosti v oblasti spracovania rozvojových stratégií rôznych subjektov ekonomiky ponúkajú klientom využitie vlastnej metodológie, odbornú asistenciu a pomoc pri spracovaní rozvojovej stratégie.

Pre komerčné subjekty naša spoločnosť ponúka komplexné spracovanie:

 • východiskových strategických analýz zameraných na vývoj externého prostredia, tzv. PESTLE analýza, interného prostredia daného podnikateľského subjektu, ktoré sa ťažiskovo orientuje na oblasť konkurenčnej pozície (segmenty klientov, produkty a služby, cenová politika, distribúcia, predajcovia, propagácia) a benchmarking, oblasť interných systémov a procesov (firemná kultúra, ľudské zdroje, technológie, riadenie, procesy a organizácia, kontrolný systém) a na oblasť finančnej výkonnosti (kľúčové ukazovatele výkonnosti a efektívnosti) a riadenia rizík
 • SWOT analýzy identifikujúcej silné a slabé stránky podnikateľského subjektu a tiež potenciálne príležitosti a ohrozenia vyplývajúce z vývojových trendov externého prostredia, čím tvorí východisko pri koncipovaní strategických zámerov
 • scenárov možného vývoja v externom a internom prostredí podnikateľského subjektu, ako nevyhnutného predpokladu pre nadobudnutie schopnosti pružne reagovať na pravdepodobné zmeny prostredia skôr ako konkurencia
 • poslania podnikateľského subjektu zdôvodňujúceho opodstatnenosť jeho existencie a pôsobenia na trhu
 • vízie špecifikujúcej základnú dlhodobú predstavu o danom podnikateľskom subjekte, jeho existencii a cieľoch
 • stratégie rozvoja zvyčajne v členení na:
  • marketingovú stratégiu (konkurenčná pozícia/rozvoj konkurenčných výhod) – segmenty klientov, faktory lojality a spokojnosti, ponúkané produkty a služby, cenová politika, distribúcia, predajcovia, propagácia a komunikácia
  • stratégiu interných systémov a procesov – firemná kultúra, ľudské zdroje, technológie, riadenie, procesy a organizácia, kontrolný systém
  • finančnú stratégiu – kľúčové ukazovatele finančnej výkonnosti a optimalizácia rizík.

Naša spoločnosť taktiež ponúka spoluprácu pri implementácii stratégie a pri identifikácii potenciálnych zdrojov financovania realizačných projektov.

Pre municipálne subjekty ponúkame spracovanie programu/strategického plánu rozvoja obce (PHSR) v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., ktorý je nevyhnutným dokumentom aj pri získavaní finančných zdrojov z Európskej únie, v nasledovnom členení:

 • východiskové analýzy pozostávajúce z analýzy vývoja externého prostredia, tzv. PESTLE analýza, komplexnej analýzy interného prostredia pôsobnosti obce zameranej na geografiu, históriu, prírodné podmienky, nerastné bohatstvo, sociálne a demografické parametre, zamestnanosť, trh práce, vzdelanosť, podnikateľské prostredie, infraštruktúru (technickú, dopravnú, sociálnu), zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, bývanie a občiansku vybavenosť, kultúru, šport a životné prostredie
 • SWOT analýza identifikujúca silné a slabé stránky obce, príležitosti a ohrozenia z prostredia
 • stratégia rozvoja obce zahrňujúca dlhodobú víziu (kam chce obec a jej obyvateľstvo ísť, čo chce dosiahnuť), identifikáciu strategických cieľov (ako chce obec dosiahnuť naplnenie vízie) a špecifikáciu ťažiskových programových priorít a opatrení strategického rozvoja v nasledovných strategických oblastiach:
  • obyvateľstvo – sociálne a demografické parametre, zamestnanosť, trh práce, vzdelanosť
  • výkonnosť ekonomiky a relevantné výrobné odvetvia v obci
  • obchod a služby vrátane služieb cestového ruchu
  • infraštruktúra – technická, dopravná, sociálna
  • zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, bývanie a občianska vybavenosť, kultúra, šport
  • ochrana životného prostredia
  • realizačná a finančná časť v podobe plánu opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie stratégie rozvoja
  • finančný plán na zabezpečenie realizácie rozvojových priorít a opatrení
  • monitoring realizácie PHSR, hodnotenie a aktualizácia PHSR.

Experti našej spoločnosti sú pripravení spolupracovať s klientmi aj pri špecifikácii nadväzných akčných rozvojových projektov a ich implementácii a tiež pri identifikácii a získavaní finančných zdrojov potrebných na implementáciu strategického programu rozvoja obce.